ความเห็น 94217

วิธีคิด มุมมองสะกิดใจเรื่องความรู้สึก – ความผูกพันของ แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์

เขียนเมื่อ 
ประเด็นนี้ต่างคนต่างความคิดเห็นครับ แต่เราสามารถเลือกที่จะหยิบในแง่มุมที่มีประโยชน์จากบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า บุคคลนั้น เราจะชื่นชมหรือไม่ก็ตามครับ