ความเห็น 928985

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 


http://www.undp.or.th/newsandevents/2008/documents/GenderDisaggStatistics_
Engreport.pdf

ในเรื่องของการศึกษา
ที่ผ่านมา  สังคมไทยที่เคยเป็นมานั้นจะให้ความสำคํญกับเพศชาย ดังนั้น ครอบครัว จึงพยายามให้เด็กชาย ได้มีการศึกษาที่ดีกว่า
แต่โดยทั่วไปแล้ว ขณะนี้เพศหญิงก็มีการศึกษาที่ดีขึ้น

เมื่อมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 72 ของเด็กผู้หญิงทั้งหมดต้องการเรียนชั้นมัธยม และร้อยละ 75 ของเด็กเหล่านั้นได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ในขณะที่เด็กผู้ชายอยู่ในระดับร้อยละ 60 และร้อยละ 61

ในเรื่องของการรู้หนังสือนั้น สตรีในช่วงอายุ 6 - 29 ปี ส่วนใหญ่รู้หนังสือ แต่ในกลุ่มวัยที่สูงกว่า ชายมีการรู้หนังสือมากกว่าหญิงเล็กน้อย ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น ในอนาคต หญิงและชาย ก็จะไม่ต่างกัน ในด้านการศึกษา ซึ่ง เมื่อสูงวัยขึ้น ก็จะกลายเป็นสังคม ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น