ความเห็น 928964

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สำหรับผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ด้านโภชนาการ เรื่องการอยู่อาศัย และบทบาทในครัวเรือน 
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้   ด้านการทำงานและรายได้ตามกำลัง
 ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม   ด้านภาวะสุขภาพและการรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
กับการมี เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปัจจัย ที่สำคัญ สำหรับผู้สูงอายุ หรือกำลังจะเข้าวัย สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง