ความเห็น 928957

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลที่น่าสนใจ ล่าสุด....

ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยมี  10 %  ( 7  ล้านคน )

 ในปี 2554   =  ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   ผู้สูงอายุ  11 %

ปัญหาสุขภาพ คือ       80%     =   โรคเรื้อรัง

                                     25%    =   ทุพพลภาพ

                ต้องใช้เตียง   รพ.  รองรับ  28%  เตรียมพร้อมการดูแลครอบคลุมเป็นระบบ

ทั้งที่บ้าน ชุมชน     และสถานบริการ

บุคคลากร  แพทย์   พยาบาล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  นักกายภาพบำบัด   นักจิตวิทยา
แผนพัฒนาผู้สูงอายุฉบับที่ 2 ( 20 ปี ) 2545 - 2564
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ( 2552 - 2555 )
2. ศูนย์การแพทย์ด้านผู้สูงอายุ ใน รพ. 25 แห่ง
3. คลินิคผู้สูงอายุใน รพ. ทั่วไป 69 แห่ง
4. สถานบริบาลผู้สูงอายุระยะยาว
5. พัฒนาหน่วยบริการระดับพื้นฐานในชุมชน เพื่อฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
6. พัฒนาบุคคลากรบริการดูแลผู้สูงอายุ
7. ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทั้งกรณีปกติ และฉุกเฉิน
8. จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน