ความเห็น 928955

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาและวิจัยทางประชากร
หน่วยงานหนึ่ง ที่ตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากรนี้

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรของสังคมไทยจากสังคมประชากรเยาว์วัยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ นี้ มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดแนวนโยบายพัฒนาประเทศ

และการกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรแต่ละกลุ่มอายุ และการที่จะกำหนดนโยบายให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรดังกล่าว
จะต้องมีข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างถูกต้อง 
นอกจากนี้อาจารย์และนักวิจัยยังมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศในการเสนอข้อคิดเห็น คำแนะนำ
เพื่อเป็นฐานในการกำหนดนโยบายที่จะให้การดูแลสวัสดิภาพของผู้สูงอายุไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาวะทางสุขภาพทั้งทางกายและใจ รวมทั้งคุณภาพชีวิตด้วย