ความเห็น 911219

KM ที่รักตอนที่ 63 " สงสาร....ชาวเกษตรกร ผู้มั่นคงในอาชีพ"

อภิชาติ ศิริสม
IP: xxx.47.11.13
เขียนเมื่อ 

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ทำไร่ทำนาแล้วขาดทุน เป็นหนี้ปุ๋ย หนี้ยา แม้จะทำงานสุดความสามารถ ก็ไม่อาจหลุดพ้นวงจรเหล่านี้ไปได้ เพราะต้นทุนสูง ผลผลิตต่ำ ร่วมทั้งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่ดี ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้น เป็นเพราะว่าปุ๋ยไม่พอ ยาไม่ถึง หรือเป็นเพราะมนุษย์อย่าง เรา ๆ ได้ทำลายทรัพยากรในดินอันมีค่าโดยไม่รู้ตัว

ในอดีต ผืนดินในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ยังคงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การทำอาชีพเกษตรกรรมได้ผลดี แต่เมื่อมีการทำเพาะปลูกเพิ่มขึ้น การปลูกพืชซ้ำ ๆ ในพื้นที่เดิม ก็ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดน้อยลงตามจำนวนวัน จำนวนปี ที่ได้ทำการเพาะปลูก ผลผลิตที่ได้ก็ลดน้อยถอยลง และได้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์

เกษตรกรจึงทดแทนความสมบูรณ์ที่ขาดหายไป ด้วยการเพิ่มปุ๋ย เพื่อหวังจะให้พืช ได้รับสารอาหารทดแทนแร่ธาตุในดินที่ขาดหายไป ขณะเดียวกันเกษตรกรก็ต้องใช้ยา และสารเคมี เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น ก็เป็นการทำลายจุลินทรีย์กลุ่มดีที่อยู่ในดิน ที่คอยทำหน้าที่กำจัดจุลินทรีย์กลุ่มไม่ดี และคอย ย่อยสลายซากพืชซากสัตย์เพื่อเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารของพืช จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเรียกว่า พืชไม่กินปุ๋ย เราหว่านปุ๋ยไปเท่าไร ก็ไม่ทำให้ผลผลิตดีขึ้น เพราะว่าวันนี้ พื้นดินที่เคยร่วนซุยสมบูรณ์ เป็นดินดานแห้งแข็ง ทำให้รากชอนไชไม่ได้ ทำงานได้ไม่เต็มที่ เมื่อรากพืชดูดซับปุ๋ยไม่ได้ ปุ๋ยที่ได้ใส่ลงไป ก็จะตกค้างอยู่ในชั้นผิวดิน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากสภาพดินเสื่อมโทรม