ความเห็น 909200

ภัยศาสนา

IP: xxx.25.91.140
เขียนเมื่อ 

คำว่า แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ถ้าหากว่าจะตีความหมาย ก็คงจะมีความหมายเป็นข้อสำคัญอยู่ ๒ ประการคือ

ประการที่ ๑ หมายถึงแผ่นดินและประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ ทำอย่างไรประชาชนจึงจะมีความสุขความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุข ทำอย่างไรผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยนี้จึงจะเจริญด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ สถานที่อยู่ ที่ทำมาหากิน ถนนหนทางสะดวกสบาย เครื่องใช้ไม้สอยสะดวกสบายก็คือมีความเจริญเกี่ยวกับด้านวัตถุ และประชาชนมีความเจริญด้วยการศึกษา ด้วยคุณธรรม อยู่กันด้วยความรักความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผืนแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมมีความเป็นอยู่สะดวกสบาย เศรษฐกิจดี ก็ถือว่าแผ่นดินของเรามีความเจริญอำนวยความสะดวก ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินนี้ก็จะกล่าวได้ว่าเป็น “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”นั่นคือ ประชาชนมีคุณธรรมมีความรู้ความฉลาด มีความสามารถและมีคุณธรรมสร้างสรรค์ผืนแผ่นดินให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสะดวกสบาย นี่เป็นความหมายประการหนึ่ง

ประการที่ ๒. หมายถึงยุคสมัยเราเคยได้ยินได้ฟังเรื่อง ยุคพระศรีอาริย์ หมายถึงพระศาสนาพระศรีอริยเมตตรัยว่า ประชาชนมีความเป็นอยู่สุขสบาย ร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนก็มีรูปร่างสวยงามบางตำรากล่าวว่า มีต้นกับปพฤกษ์เกิดขึ้นสี่มุมเมือง ต้นกัลพฤกษ์

นั้นใบและดอก เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้น เราก็ปรารถนาจะไปเกิดในสมัยพระศรีอริยเมตตรัย หรือสมัยพระศรีอาริย์ ว่าเป็นยุคที่มีความสุขความเจริญคนไม่เดือดร้อน ไม่ยากจน คนไม่เข่นฆ่า ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีสงคราม เราจึงอยากอยู่ในสมัยพระศรีอาริย์แต่ว่า เรื่องนั้นเป็นเรื่องอนาคต เรายังไม่รู้ว่าเป็นจริงอย่างไร ก็ขอให้าเรามาพิจารณาดูว่า เราสามารถที่จะสร้างผืนแผ่นดินนี้ให้เป็น “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ได้อย่างไร

คำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ที่หมายถึงยุคสมัยนั้น ก็คือ เราต้องทำยุคนี้สมัยนี้ให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง คือสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระองค์นี้ ซึ่งเป็นรัชกาลที่ ๙ มีคำที่เคยพูดกันว่า แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นพระองค์นี้ เช่น ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำว่าแผ่นดินในที่นี้ ท่านหมายเอายุคสมัยของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลนั้นๆโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน คือรัชกาลที่ ๙ นี้ เป็นที่ทราบแก่ประชาชนทั่วไปแล้วว่า พระองค์ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม พระองค์ได้ทรงแผ่นเมตตาบารมีทั่วไปให้พสกนิกรชาวไทย ทรงให้ความเมตตาสงสาร ช่วยเหลือเกื้อกูล พระองค์จึงทรงเป็นที่เชิดชูบูชาเคารพเทิดทูนของประชาชนทั่วไป