ความเห็น 90247

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

นางสาวปิยะสุดา เพชราเวช
IP: xxx.29.53.1
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่เคารพเป็นอย่างสูง

จากการที่ได้รับฟังบรรยายจาท่านอาจารย์ในครั้งนี้ หนูเสมือนได้เปิดโลกทัศน์ได้กว้างขึ้น แล้วจะนำมาปรับปรุงในการศึกษาเล่าเรียน และในชีวิตประจำวันค่ะ

ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่นำทีมไป และกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ

ป.เอก วัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม