ความเห็น 89012

KM กับการประเมินผลงาน

หน่วยพัฒนาองค์กร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในกำกับการดูแลของอาจารย์ และอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้ตนเองและทีมงานได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ ตนเองประทับใจกับการประเมินในครั้งนี้มากเนื่องจากทำให้....
* ตนเองเกิดการเปิดใจยอมรับในศักยภาพของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
* รู้จักตนเองจากการสะท้อนของทุกคนในทีมงานทั้งที่เป็นสิ่งที่ดี (จะรักษาให้คงอยู่และพัฒนาให้มีมากขึ้น) สิ่งที่ต้องพัฒนา (จะนำมาปรับปรุง)
* รู้จักและเข้าอกเข้าใจเพื่อนร่วมงานจากการเปิดใจของทุกคน
* เกิดความมั่นใจในการทำงานร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จตามที่หวังไว้
* ปรับจูนแนวคิดการการทำงานร่วมกัน
* และที่สำคัญคือ...ตนเองมีความสุข...ภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งนี้
                                                          ปิติกานต์