ความเห็น 882173

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

ณัฐวิภา ไสยเรือง
IP: xxx.143.165.179
เขียนเมื่อ 

1.ทัศนคติกับการติดยึดแบบฝังราก Mindset มีอะไรคล้ายกันและมีอะไรแตกต่างกัน

- ทัศนคติที่คล้ายกัน คือ การต้องการให้วิทยาลัยประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง เป็น

ที่รู้จักของประชาชนทั่วไป

- ทัศนคติที่แตกต่าง คือ ความคิดเห็นและมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

2.ปัญหาพื้นฐานของวิทยาลัยท่านคืออะไร

- การคมนาคม ทางเข้าวิทยาลัยค่อนข้างเปลี่ยว

- ขาดแคลนบุคลากร

3.เสนอทางออกที่เป็นไปได้ 2 ทาง

- ประสานงานและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถโดยสาร

- ขออัตรากำลังคนเพิ่ม