ความเห็น 880607

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

นางจุฑามาศ ช่อประทีป
IP: xxx.26.87.120
เขียนเมื่อ 

1.ทัศนคติกับการติดยึดแบบฝังราก Mindset มีอะไรคล้ายกันและมีอะไรแตกต่างกัน

- ทัศนติคล้ายกัน คือ ความสำเร็จ

- ทัศนคติแตกต่าง คือ ไม่เข้าใจกัน

2.ปัญหาพื้นฐานของวิทยาลัยท่านคืออะไร

- บุคลากรไม่เพียงพอ

3.เสนอทางออกที่เป็นไปได้ 2 ทาง

- ขออัตรากำลังเพิ่ม

- ขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง