ความเห็น 875876

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

นางสาวนวรัตน์ นวมคุณทด
IP: xxx.136.49.193
เขียนเมื่อ 

1.แนวคิดในการสร้างองค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงของโลกโลกาภิวัตน์

2.หลักและวิธีการสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษาซึ่งสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

3.การแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การเปลี่ยนแปลงความผิดของตนเองให้ออกนอกกรอบโดยไม่คำนึงถึงกฎ ระเบียบที่ตั้งไว้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเดิม ๆ

4. การทำงานเป็นทีม ความจำเป็นในการมีทีม work ที่ดีในองค์กรและแนะแนวกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ คือ

-กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน

-กำหนดยุทธศาสตร์

-การทัศนศึกษาดูงาน

-สนับสนุนวิธีการสอนแบบใหม่