ความเห็น 875820

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

นางเมทินี เหล่าธรรมยั่งยง
IP: xxx.136.49.193
เขียนเมื่อ 

-การปรับทัศนคติในการทำงาน

-การทำงานเป็นทีม

-ปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

-หัวหน้าทีมที่ดี (ผู้นำที่ดี)