ความเห็น 81748

ตำบลแห่งการเรียนรู้

อำไพ
IP: xxx.113.51.100
เขียนเมื่อ 
จากการเข้าร่วมประชุมเรื่องตำบลแห่งการเรียนรู้ทำให้ได้รับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง6รูปแบบและจะนำความรู้ที่ได้จากการที่เข้าประชุมไปใช้ในการปฎิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป