ความเห็น 81604

ตำบลแห่งการเรียนรู้

พงษ์กฤษณ์
IP: xxx.113.51.104
เขียนเมื่อ 
 จากการอ่านเรื่อง ตำบลแห่งการเรียนรู้ และจากการสอบถามเพื่อนๆ ถึงแนวทางในการวางแผนในภาคเรียนนี้ สำหรับตำบลท่าผา คือ ช่วงที่ผมเข้าไปรับสมัครนักศึกษาในพื้นที่ ผมจะนำเอาข้อมูลสำรวจประชากรวัยแรงงาน 15 - 59 ปี ที่มีอยู่เดิมมาปรับใช้ แต่จะเลือกผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 15 – 39 ปี โดยเข้าไปประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่ายังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือไม่ แล้วจะเข้าไปสอบถามตามที่อยู่แต่ละบ้านเพื่อสอบถาม ความต้องการด้านการศึกษา ด้านอาชีพ หรือข้อมูลการขึ้นทะเบียน สย.8 และจะพยามหากลุ่มที่จะจัดการเรียนบูรณาการวิถีชีวิต ตามแบบของบ้านทุ่งขาม เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมที่จะจัด ในตำบลท่าผา ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ทักษะชีวิต สายสามัญ แล้วจะนำผลที่ได้จากการไปสำรวจนำไปวางแผนซึ่งอาจจะได้จากการ เข้าร่วมประชุม หรือจัดเวทีประชาคม เพื่อนำข้อมูลมาจัดกิจกรรมต่อไป ส่วนการรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนนี้ จะทำการแนะแนววิธีเรียน หรือแยกจำนวนในแต่ละวิธีเรียนว่าแต่ละวิธีมีจำนวนเท่าไร แยกเป็นวิธีเพื่อสะดวกในการจัดทำแผน และจะนำประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้จากบ้านทุ่งขามมาประยุกต์ใช้ในการทำงานศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าผาให้ดียิ่งขึ้น