ความเห็น 7829

ขนมกง

น.ส ปิยนุช อยู่รอง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
      ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  ข้อคิดและคติในการทำงาน คือ ขยัน  มีความสามัคคี  อดทน  คุณธรรมที่ได้จากภูปัญญาท้องถิ่น คือ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อ  เทคโนโลยีที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ ทำให้คนในหมู่บ้านที่ว่างงานมางานทำ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้พัฒนางานที่ศึกษา คือ การบรรจุที่ทันสมัยมากกว่าเดิม  การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ นำขนมกงส่งขายออกนอกประเทศ  ข้อคิดเห็นอื่นที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องขนมกง คือ เราควรหาข้อมูลให้ได้มากกว่าเดิม