ความเห็น 721812

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ พี่ไก่ ใช่ใครอื่น

มาพลิกฟื้น กลอนใหม่ ใจเกินร้อย

ชื่อกัญญา  บอกเลยว่า ไม่เคยคอย

ถึงใจน้อย ไม่เศร้าสร้อย หงอยไม่เป็น