ความเห็น 716944

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

เสียงอึ่งอ่างคางครกจิ้งจกทัก

มองคนรักสลักใจให้สุขขี