ความเห็น 69656

AJAX - Asynchronus Javascript and XML

เขียนเมื่อ 

เป็นยุคของ Rich Internet applications (RIA) จริงๆ
เมื่อ presentation framwork และ bandwidth ที่สูงมากขึ้น ทำให้เรื่องของ webbase application เป็นไปได้จริงมากยิ่งขึ้น