ความเห็น 68469

เมตตาแบบหายใจออก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ iS และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ iS
  • ความสุขจากเมตตาเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิส (วัตถุ สิ่งของภายนอก) เป็นความสุขจากเนกขัมมะ (หลีกออกจากกาม หรือวัตถุ)
  • สาธุ สาธุ สาธุ

อารมณ์เวลาเห็นสัตว์เจ็บ ป่วย ตาย... ส่วนใหญ่จะเป็น "กรุณา = ปรารถนาให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ / บรรเทาทุกข์"

  • ถ้าอาจารย์พิจารณา (มนสิการ = ใส่ใจโดยแยบคาย / น้อมไปให้กุศลจิตเกิด) เป็นเมตตาได้ก็ดีครับ...