ความเห็น 68411

เมตตาแบบหายใจออก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ความเห็นส่วนตัวของผม > คิดว่า ความหมายของคำแปลบทสาธยายเมตตาคล้ายกัน

ทว่า...ฉบับของท่านพระอาจารย์สมลักษณ์ดูจะโดดเด่นมากที่สุดเท่าที่พบมา...

  • (1). มีการประยุกต์การหายใจเข้ามา น่าจะเรียกได้ว่า "เมตตาแบบหายใจออก (expiratory metta)"
    (2). มีการจัดเว้นวรรคให้พอดีกับการสาธยาย ส่วนนี้ถ้าจังหวะการหายใจของใครไม่พอดีกับคำบรรยาย จะเว้นวรรคเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็น่าจะได้
    (3). ช่วงหายใจออก > ร่างกายจะผ่อนคลาย (relax) มากกว่าหายใจเข้า + ระยะเวลาหายใจออกจะยาวกว่าหายใจเข้า > กายที่ผ่อนคลายเป็นปัจจัยแก่จิตที่ผ่อนคลายด้วย (รูปเป็นปัจจัยแก่จิต)
    (4). การทำบุญ(ถ้าเป็นไปได้) > ควรแสดงออก (expression) ออกมาให้ครบทั้งกาย วาจา และใจ (3 ทวาร) > การฝึกเมตตาแบบนี้ได้ทั้งใจ+วาจา > ถ้าลองทำในอิริยาบถอื่น เช่น เดิน ยืน ฯลฯ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำบุญได้ครบทั้ง 3 ทวาร

คำจบบทสาธยายที่ว่า "อัตตานัง ปริหรันตุ - รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด"

  • ถ้าจะเปลี่ยนคำจบเป็น "เทอญ" ก็น่าจะได้
  • เนื่องจาก "เถิด" เป็นแม่กด(ตัวสะกดเสียงแข็ง) > เสียงจะฟังกระด้างมากกว่า "เทอญ" ซึ่งเป็นแม่กน(ตัวสะกดเสียงอ่อน)

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน