ความเห็น 6742

kmของชาวเทคนิคพิจิตร

ประธานวิทย์ ยูวะเวส
IP: xxx.129.4.163
เขียนเมื่อ 

ครูกับเครือข่ายการเรียนรู้

คำว่า “การศึกษา” ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
                เมื่อพิจารณาจากความหมายดังกล่าวจะพบว่า กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการศึกษาจะต้องดำเนินไปอย่างเป็นกระบวนการ ที่มีความต่อเนื่องกัน มีความสอดคล้องกันในหลาย ๆ ส่วนทั้งด้านการถ่ายทอดความรู้ หรือองค์ความรู้ การฝึกฝนความชำนาญ การเห็นคุณค่า การผสมผสานองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม โดยผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น คือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม
                การจัดการศึกษาจึงเป็นการบูรณาการ(Integration) หลาย ๆ สิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกัน เป็นการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความร่วมมือ
ประสานงานกัน โดยเป้าหมายสุดท้าย คือ การสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดแก่ผู้เรียนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้อาจจะเป็นการบูรณาการหลักสูตรเนื้อหาการเรียนรู้กับการแก้ปัญหาจริงที่พบในชีวิต
ประจำวันของการทำงาน (NCRVE, 1998)
                การสร้างเครือข่ายนับว่ามีความสำคัญและได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น แนวคิดในการการสร้างเครือข่ายหรือการเชื่อมโยงกันด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ระหว่างสถานศึกษากับ หน่วยงานด้านพลังงานถือว่ามีความสำคัญ  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์งานวิชาการและสนองตอบต่อการพัฒนาความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียน และสังคมไ ด้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครือข่ายการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน นอกจากนั้นยังมุ่งหวังการขยายฐานการสร้างองค์ความรู้ให้กว้างขวาง มีการเผยแพร่ และสร้างสรรค์งานด้านการศึกษาให้แพร่หลาย และเกิดประโยชน์ต่อบุคคล และสังคมโดยส่วนรวม
               
ประโยชน์ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้มีมากมายแต่ที่ชัดเจนได้แก่  ความร่วมมือ
ในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียนและสังคม ความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม   ความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาทั้งด้านการสอน การฝึกอบรม การสร้างสรรค์องค์ความรู้และสืบสานวัฒนธรรม  ความหลากหลายของประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนนับว่าเป็นประโยชน์
ที่เห็นได้ชัดจากการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
                กลยุทธ์สู่ความสำเร็จตามแนวทางของการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ที่สมควรนำไปใช้ คือ “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จของผู้เรียน” ความสำเร็จในที่นี้ หมายถึง
ความเจริญงอกงามทั้งส่วนบุคคลและสังคม
                การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สามารถมีได้หลายระดับ ทั้งเครือข่ายภายในกลุ่มหรือแผนกวิชาเดียวกัน เครือข่ายต่างแผนกวิชากัน หรือ เครือข่ายต่างสถาบันแต่มีความสนใจตรงกัน ทั้งนี้กิจกรรม
ที่เครือข่ายตกลงร่วมกันดำเนินการถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข่าวสารระหว่างกัน การจัดประชุมวิชาการ การเสวนา การร่วมกันศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า การถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกเครือข่าย และนักเรียนนักศึกษา การพัฒนาผู้เรียน การแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษา การสาธิต การฝึกงาน หรือ การศึกษาดูงานฯลฯ โดยภาพรวมแล้ว
สามารถจำแนกกิจกรรมเครือข่ายได้ 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมระหว่าสมาชิกในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม และ กิจกรรมระหว่าสมาชิกกับนักเรียนนักศึกษา
                การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นับว่ามีประโยชน์มหาศาลต่อการศึกษา แต่สิ่งที่ไม่สมควรจะมองข้ามคือ ความชัดเจนในเรื่องภาระและกิจกรรม งบประมาณและการแสวงหาแล่งงบประมาณ เป้าหมายของเครือข่าย และที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจจริงของมวลสมาชิกที่ต้องการดำเนินกิจกรรมเพื่อนผู้เรียน และสังคมโดยส่วนรวม
แหล่งข้อมูล:
-          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดย กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-          NCRVE(1998), The 1998 Agenda and Personnel Directory for the National Center for
        Research in Vocational Education
-          Vocational Education Schools and Colleges and the Needs of the Economy by Dr. David Lancaster, Managing Director of International Training, Research and Education Consortium, The United Kingdom