ความเห็น 65428

การจัดการความรู้ กลุ่มแผนงาน กศน.

อาคม ปัญญาศุภโชติ
IP: xxx.113.45.132
เขียนเมื่อ 

ข้อคิดเห็นเเก่ยวกับ km  เห็นด้วยกับกระบวนการ

กศน.ควรเน้นการประสานงานและสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามแนวคิดของผู้เขียน ควรกำหนดกรอบแนวคิดดังน้

1. การกระตุ้นความคิด/การเสวนาสร้างความเข้าใจภาคีเครือข่าย  นำเสนอผลงานที่เป็นภารกิจให้เครือข่ายได้เห็นความสำคัญ  ที่เป็นจุดแข็ง  ข้อจำกัดเพื่อหาโอกาสในการจัดการศึกษาร่วมกัน  ร่วมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

2. การวิเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกัน  เพื่อให้มองเห็นถึงทรัพยากร แนวทางวิธีการทำงาน และดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

3. การจัดทำแผนงานโครงการ และดำเนินการร่วมกัน

ในลักษณะร่วมใจ  ร่วมอาสาทำงานร่วมกัน

4. การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  การร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา  ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับประโยชน์ผลงาน 

5. ร่วมติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล

6. เผยแพร่ ยกย่อง และการประกาศเกียรติคุณเครือข่าย