ความเห็น 6277

เสวนาโต๊ะกลม “โจทย์วิจัยการจัดการความรู้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก”

chalard
IP: xxx.148.199.153
เขียนเมื่อ 

เสวนาโต๊ะกลม "โจทย์วิจัยการจัดการความรู้สำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ห่างเหินไปนาน คือตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 ทำให้ชุมชนนักปฏิบัติด้านงานวิจัย(community of Practice:CoPs) มีความต้องการที่จะเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และในช่วงวันที่1-2 ธันวาคม 2548 ก็ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร การบรรยายของราษฎรอาวุโส ศ.นพ.ประเวศ วสี ทำให้ชุมชนนักปฏิบัติด้านการวิจัยต้องการเข้าไปเรียนรู้กับกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีการยกระดับความรู้ในการพึ่งพาตนเองและความมีศักดิ์ศรีของคนส่วนใหญ่ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยที่รักเอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น