ความเห็น 607316

HA.ANE…อมตะนิรันดร์กาล.....

Hospital Accreditation and Occupational Medicine / Hygiene

เป็นเนื้อหาที่ นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล

ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขียนไว้ในอีกมุมมองคุณภาพ