ความเห็น 6015

แนวคิดสวัสดิการชุมชน

ด้วง มสช.
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 

เข้าใจว่า เป็นการใช้ทุนเงินตรา (ที่ออมจากรายจ่ายวันละ 1 บาท ) เป็นเครื่องมือในการรวมคนและจะนำไปสู่การออมทุนอื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน

แนวคิดเรื่องการออมจะเป็นฐานสำคัญต่อการออมทุกอย่าง

สงขลาเคยทำเรื่องกองทุนออมทรัพย์เพื่อการจัดการหลายๆ เรื่องให้แก่สมาชิก และยังมีการปันผลเป็นเงินตราให้อีกเมื่อครบรอบปี ซึ่งก็ยังไม่ถึงที่สุดของการพัฒนาเรื่องการการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ช่วยเหลือดูแลกันและกัน และมีการจัดการทุนทางสังคมอย่างสอดคล้องกับวิถีชุมชน 

เรื่องสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท จึงเป็นนวัตกรรทางสังคมที่เป็นคู่แฝดของกองทุนออมทรัพย์ที่กล่าวมาแล้วอย่างลงตัวทีเดียว

ที่น่าสนใจมากที่สงขลาอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเกิดกระบวนการพัฒนานโยบายร่วมกันของภาครัฐ (ผู้ว่า CEO) - ชุมชน,ท้องถิ่น (อบต.-อบจ.-เทศบาล) และองค์กรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิครูชบ) - ภาควิชาการ (มอ.)

ทราบว่า ตอนนี้ เครือข่ายได้ขยายออกไปครอบคุลมเกือบทั้งจังหวัดแล้ว มีผู้มาศึกษาดูงานจำนวนไม่น้อยเพื่อที่จะมาเรียนรู้ How to จากทีมของครูชบและเครือข่าย รวมทั้งในส่วนของ จ. สงขลาเอง อบจ. ก็เข้าร่วมเรียนรู้ด้วย

สงขลาจึงเกิด "ศูนย์การเรียนรู้" ขึ้นจำนวนมากมาย สถาบันการศึกษาน่าจะได้เข้ามาใช้เป็นสถานีเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของชุมชนได้อย่างดี

ทางทีมงานในสงขลากำลังวางแผนว่าจะจัด "มหกรรมสวัสดิการชุมชน" เดืนมีนาคม 2549 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญชวนเพื่อนๆจากจังหวัดอื่นๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วย