ความเห็น 59702

"รุ่งอรุณ" เที่ยวละไมชุมชนท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน

เขียนเมื่อ 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ อาจารย์ ที่กำแพงเพชรเรามีนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปางมะค่า ครับ(น่าจะที่ อำเภอขาณุฯ) ตอนนี้กำลังทำงานวิจัยอยู่ในระยะที่ ๒ สามารถนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

งานท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นงานพัฒนาที่ใช้กระบวนการศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ค่อนข้างมากครับ

ก็จะเน้นด้านการบริหารจัดการโดยชุมชน ส่วนใหญ่ อาจารย์สามารถหาอ่านได้จาก บันทึกของผมหลายๆบันทึกด้วยกันในชุมชนนี้ที่ทำ Link ไว้  

การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับประเด็นการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 

ท่องเที่ยวชุมชนจีนยูนนานแม่ฮ่องสอน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน มิติใหม่การพัฒนาชุมชน 

ล่องเรือกับนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

กระบวนการสำคัญกว่าเป้าหมาย : การท่องเที่ยวชุมชนภูชี้ฟ้า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้ เหมือนการสังเคราะห์แสงหรือเปล่า ?

โครงการสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวใจการถอดบทเรียน 

การท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวแบบพอเพียง 

เครือข่ายกับมุมมองของนักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

หากได้ใช้ประโยชน์จากบันทึกได้..ผมยินดีมากเลยครับอาจารย์