ความเห็น 59651

อริยะสัจสี่กับ KM มันเกี่ยวกันหรือ

เขียนเมื่อ 
  • อ่านไปมีอารมณ์(ขัน)ไปด้วย
  • ได้ประสบการณ์โดยไม่ต้องเอาตัวเข้าแลก
  • ขอฝากพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และอิทธิบาท ๔ ด้วยครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ