ความเห็น 583722

หอมกลิ่น...ดอกรัก

เขียนเมื่อ 

  คุณครูผู้ไม่แสดงตนค่ะ....ขอคุยต่อนะคะ 

ทักษะกระบวนการคิดระดับสูง   คือ  รายละเอียดมาตรฐานที่ ๔ ทั้งหมดค่ะ

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และ มีวิสัยทัศน์  

 

มี     ตัวชี้วัด   ค่ะ  (...แต่ละตัวชี้วัด..นี่..สุดยอดทั้งนั้น..ค่ะ) 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๑   ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ   และมีการคิดแบบองค์รวม

      ตัวชี้วัดที่ ๒   ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 

       ตัวชี้วัดที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

 เราจะทราบได้อย่างไรว่า....เด็กมีพฤติกรรม ..มีทักษะการคิดจริง ตามตัวชี้วัดทั้ง ๓        สมศ.ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดค่ะ...ซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถสร้างสื่อได้ตรงประเด็น  ..เมื่อจะวัดผลเราก็จะสามารถวัดได้ตรงเช่นกัน

 

เกณฑ์การพิจารณา ความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามตัวชี้วัด...มีดังนี้ค่ะ

    ตัวชี้วัดที่ ๑  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์    สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ    และมีการคิดแบบองค์รวม  (..มีเกณฑ์ ๗ ข้อ ค่ะ.. ศน.อ้วนย่อประเด็นหลักมาให้นะคะ..)

              ข้อ ๑  การจำแนกแจกแจง

              ข้อ ๒ การจัดลำดับข้อมูล

              ข้อ ๓ การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่

              ข้อ ๔ การจัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

              ข้อ ๕ การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ตรงประเด็น

              ข้อ ๖ การสรุปสาระและเชื่อมโยง..เพื่อนำมาวางแผนงาน..เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

             ข้อ ๗ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่

   ตัวชี้วัดที่ ๒   ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง  (..มีเกณฑ์ ๓ ข้อ ค่ะ..)

          ข้อ ๑  การวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้  โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล

             ข้อ ๒ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ

              ข้อ ๓ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม

   ตัวชี้วัดที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  (...มีเกณฑ์ ๕ ข้อ..ค่ะ)

              ข้อ ๑  การรวบรวมความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่  ตามความคิดของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์

              ข้อ ๒ การคิดนอกกรอบได้

              ข้อ ๓ การสร้างสรรค์งานใหม่ (ตามกลุ่มสาระ..ค่ะ) (หรือ ๑ ชิ้นงาน สามารถตอบได้ทุกกลุ่มสาระ)

              ข้อ ๔ การพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ (เหมือนคุณครูเลยนะคะ..ข้อนี้..คริ..คริ)

              ข้อ ๕ การคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล)

 

คุณครูคะ..ทั้งหมดนี้คือ ความสามารถของนักเรียน  เป็นเป้าหมาย...ธงชัย..ของคุณครูนะคะ....

 

 ต่อไปเราก็จะมาหาวิธีการ ( How  to...) กันนะคะ

           ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเกิดพฤติกรรมตามนี้ได้

                      จะใช้สื่ออะไรบ้าง....

                              หากจะใช้..แบบฝึก..อย่างเดียวจะได้หรือไม่...

 

โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ...(ขณะนี้ ศน.อ้วนกำลังออกแรงพยายาม (Attempt : A2 ..ค่ะ..อิ..อิ..)