ความเห็น 58313

ความเห็นต่อหนังสือ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

บุบผา อนันต์สุชาติกุล
IP: xxx.28.245.119
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์คุณหมอวิจารณ์ที่นับถือ

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหนังสือเล่มเล็กนะคะ เห็นด้วยกับอาจารย์ที่ชื่อหนังสือควรเป็น "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิด  ชุมชนแห่งการเรียนรู้: รวมสาระจากปฏิบัติสู่ทฤษฎี" เพราะเป็นเช่นนั้นจริงๆ และขอน้อมรับข้อเสนอแนะในรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้และการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปปรับปรุง และเปิดพื้นที่ในทางการศึกษาให้มากขึ้นค่ะ และขอประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ ว่าสามารถหาอ่านได้ที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

บุบผา อนันต์สุชาติกุล