ความเห็น 57967

การศึกษาและสาระสำคัญของชีวิต: Education and the Significance of Life

น้องนิว
IP: xxx.1.4.62
เขียนเมื่อ 

และแล้วมนุษย์เราก็ค้นพบว่า "แก่นแท้ของการศึกษา คือการพัฒนาตนเองให้เกิดมีสัมมาทิฐิ  ซึ่งก็คือการมีความรู้  ความเข้าใจ  ความคิดเห็น  และค่านิยมที่ถูกต้อง  ดีงาม  เกื้อกูลชีวิตและครอบครัว  โดยมีปัจจัยด้วยกัน 2 ประการ กล่าวคือ

  1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่  สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ครู  เพื่อน หรือพ่อ-แม่  เป็นต้น
  2. ปัจจัยภายใน ได้แก่  การคิดเป็น  นั่นเอง