ความเห็น 57236

Food Science/HR/2

วิทิต เลิศนิมิตมงคล
IP: xxx.120.232.138
เขียนเมื่อ 
กราบเรียนท่านอาจารย์ดร.จีระ  อ.ยม  อ.พจนารถ  อ.สมภพ และทีมงานทุกท่าน จากการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สิ่งที่นำมาเป็นหัวข้อสนทนาคือ การวัดสิ่งที่วัดไม่ได้ ................การวัดสิ่งที่วัดไม่ได้  คือ การพยายามที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องที่เราทราบแต่ไม่อาจจะอธิบายได้   เช่น ความรู้สึก ออกมาเป็นข้อมูลที่รู้ระดับได้  เพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป.................ในปัจจุบัน มนุษย์ เป็นผู้ที่มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลา  อยากเป็นผู้รู้ทุกอย่างเท่าที่ตัวเองจะทำได้  อาจจะเพื่อสนองความต้องการส่วนตัว  หรือสนองความต้องการของผู้อื่นหรือจะนำสิ่งที่เป็นคำตอบนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป  และสิ่งนี้แหละ ที่ทำให้โลกของเรามีความเจริญทางวิทยาการอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้***วิธีการที่จะสามารถวัดค่าในสิ่งที่น่าจะวัดไม่ได้..................ถ้าจะกล่าวไปแล้ว  เริ่มต้นนั้นมนุษย์เราก็ไม่อาจจะวัดอะไรได้มากสักเท่าไร  แต่จากมันสมองและความพยายามที่ไม่สิ้นสุด สิ่งที่เคยวัดไม่ได้ก็กลับกลายมาเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ขึ้นมา มันน่าแปลกใจไหม หล่ะแต่ถ้าจะกล่าวกันอย่างจริงๆ ทุกอย่างมีเหตุและมีผลตอบสนองกันอยู่ไม่รู้จบบนโลกใบนี้..................แต่ในที่นี้.....จะขอกล่าวถึงสิ่งที่วัดไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์  ได้แก่  พฤติกรรม  สภาวะทางอารมณ์ต่างๆ  ความดีหรือไม่ดีต่างๆ  จากสิ่งที่กล่าวมานั้นจะสามารถที่จะเป็นข้อมูลของตัวบุคคล  กลุ่มคน องค์กร  สังคม  เอามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาอย่างาสร้างสรรค์ให้มากที่สุด  ถ้าเราทราบหน่วยย่อย(ตัวคน)ก่อน เราก็จะสามารถทราบถึงพื้นฐานของหน่วยรวม(สังคม)ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น  และในทางกลับกันถ้าเราสามารถที่จะทราบข้อมูลของหน่วยใหญ่หรือหน่วยรวม(สังคม) เราก็จะสามารถถึงพฤติกรรมของหน่วยย่อย(ตัวคน) ได้เป็นกัน มันก็ขึ้นอยู่กลับว่าเราจะนำข้อมูลนั้นไปทำอะไร            เช่น  ถ้าเราต้องการจะวัดความสุขของคนในองค์กร เราต้องถามว่าทำไมเราจะต้องมาวัดค่านี้ด้วย คำตอบก็น่าจะมาจากการประสบปัญหาทางความสุขขึ้นกับคนในองค์กร  และข้อมูลที่เราหามาได้นั้นจะช่วยเพื่อหรือพัฒนาคนในองค์กรได้มากน้อยเพียงใด และจะต้องทำโดยวิธีใด ก็คงจะต้องพิจารณากันต่อ