ความเห็น 57201

Food Science/HR/2

นางสาวอรุณี วงษ์กุหลาบ
IP: xxx.120.197.139
เขียนเมื่อ 
สวัสดีท่านอาจารย์จีระ,อาจารย์พจนารถ,อาจารย์ยมและพี่ๆทีมงาน Chira Academy ดิฉันนางสาวอรุณี วงษ์กุหลาบ นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26/07/06 อาจารย์พจนารถมาสอนเรื่อง Balanced Scorecard เป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน และใช้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรได้ ตั้งแต่เริ่มต้นจัดทำเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด จนสิ้นสุดกระบวนการ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ องค์กร รวมทั้งการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ และจากที่ท่านอาจารย์จีระได้ให้มา Share Idea ว่าเราสามารถวัด Intangible ได้อย่างไร Intangible คือ สิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไม่มีตัวตน ไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลขทางสถิติ เช่น 1. มิตรภาพ : มิตรภาพที่เกิดภายในองค์กรก็ได้แก่ การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ก็วัดได้จากผลงานของพนักงานที่ออกมาดีเนื่องจากความตั้งใจทำงาน ซึ่งมีแรงจูงใจจากผู้บริหารที่มอบให้ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ หรือแม้แต่ความจริงใจที่มีต่อพนักงาน ส่วนมิตรภาพภายนอกองค์กร ก็ได้แก่ ลูกค้า ทำให้เราได้เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน การที่มีมิตรภาพที่ดีย่อมทำให้ลูกค้ามีความพอใจและทำให้อยากติดต่อซื้อขายกับองค์กร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ กำไรกลับคืนมาสู่องค์กร 2. ความรู้คู่คุณธรรม : มีทั้งความรู้ทางโลก และความรู้ทางธรรม การแสวงหาความรู้ และการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ซึ่งผู้บริหารสามารถประเมินจากผลงานที่เกิดขึ้นว่าได้เข้าไปพัฒนาความรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญ แก่พนักงานแล้วหรือยัง โดยวัดจากปริมาณ และคุณภาพของงาน ในขณะเดียวกันการพัฒนาแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มุ่งแต่จะพัฒนาผลงานโดยไม่สนใจผลกระทบใด ๆ ต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่แย่ที่จะเป็นมุนษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งความรู้และคุณธรรมต้องพัฒนาไปด้วยกัน แยกส่วนไม่ได้ 3. ชื่อเสียงและการยอมรับ: ในหลายๆองค์กรมุ่งเน้นในการสร้างความโดดเด่นให้กับบริษัทเนื่องจากมีคู่แข่ง ดังนั้นการมีชื่อเสียง เช่น Brand ของสินค้าที่แข็ง ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องสินค้า ที่คุณภาพดี ส่งผลต่อยอดขายของบริษัท ประการสุดท้ายที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ก็คือ ความสุข เพราะไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้แต่เราสามารถประเมินได้จากชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี การกินดีอยู่ดี การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือความสำเร็จในชีวิต **** การพัฒนาตนเองและอยากก้าวไปข้างหน้า ขั้นแรกต้องมีความกล้าให้กับตนเองก่อน จัดการกับความรู้สึกไม่กล้าของตัวเองให้ได้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นผู้นำ****