ความเห็น 57192

Food Science/HR/2

IP: xxx.155.94.129
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ศ.ดร.จีระ อาจารย์พจนารถ อาจารย์ยม ที่เคารพ และสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน จากที่อาจารย์ ศ.ดร.จีระ ได้ให้ช่วยกันคิดว่า สิ่งที่วัดไม่ได้ มีวิธีการเสนอแนะอย่างไร

 

ดิฉันมองว่า ทุกอย่างอยู่ที่ทัศนคติ  เพราะทัศนคติ คือรากฐานของการกระทำ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสุขและความสำเร็จในชีวิต ยกตัวอย่างเรื่อง ความสำเร็จ ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการงานดี มีปัจจัยทั้ง 5  มีตำแหน่งสูง รวมทั้งการมีอำนาจ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเป็นตัววัดผลความสำเร็จได้ เช่น  เวลาเราใช้มีดหันเนื้อ ถ้าหั่นอย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะโดนมือตัวเองได้ เช่นเดียวกัน ถ้าใช้อำนาจในทางที่ผิดก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และอยู่ได้ไม่นาน สิ่งที่จะวัดความสำเร็จได้ คือ  การดำรงตำแหน่งที่สูงจนเกษียณอายุ เป็นคนดี ไม่มีเรื่องเสียหายในขณะที่ทำงาน ทำประโยชน์ให้สังคม จนเป็นที่ยกย่องของคนในสังคม 

จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าการมีอำนาจ การงานดี ตำแหน่งงานสูงแล้ว ช่วยให้ประสบความสำเร็จ ถ้าคิดเพียงแค่นี้ ยังไม่ถือว่าประสบตวามสำเร็จ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ยั่งยืน แต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกว่าเมื่อมีอำนาจแล้ว ต้องรักษาให้คงอยู่ต่อไปจนเกษียณอายุ และหลังจากนั้นผลที่ตามมาก็จะมีคนยกย่องเราเอง  จึงถือว่าประสบความสำเร็จ

ดังนั้น  การวัดสิ่งที่วัดไม่ได้  ต้องมีตัวชี้วัด  จึงใช้ทัศนคติในการคิด วิเคราะห์เพื่อหาตัวชี้วัดออกมา ขึ้นอยู่กับ

1. สติรู้การกระทำ   ต้องตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบได้

2. สติรู้อารมณ์        ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลการตัดสินใจ 

3. สติรู้ตัวตน          ต้องรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรที่อาจเป็นเหยื่อของตนเอง

ถ้าเรากำหนดตัวชี้วัดโดยใช้หลัก 3 ข้อนี้ เราจะไม่หลงคิดว่าบางสิ่งที่ได้มาเพียงชั่วคราว เป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างถาวรและยั่งยืน