ความเห็น 56748

Food Science/HR/2

นส.ทิพวรรณ คงเมือง
IP: xxx.209.121.178
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมณ์

และสวัสดีค่ะ อ.พจนารถ ,อ.ยม,ทีมงานChira Academy และเพื่อน ๆ ทุกคน ดิฉัน นส.ทิพวรรณ คงเมือง นิสิต MBA สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดิฉันคิดว่างานหลักที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  จะเริ่มต้นจาก

  • กระบวนการสรรหา
  • การพัฒนา(ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากร)
  • การใช้ประโยชน์
  • และการรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  กิจกรรมและการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์  ต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจใด ๆ จะต้องมีการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วมด้วยทุกครั้ง  ซึ่งจะทำได้โดยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน  อาจเป็นรายบุคคลหรือเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร  (Re-engineering)   

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 กค.ได้เรียนเรื่อง Balance scorecard กับ อาจารย์พจนารถ ต่อเนื่องจากครั้งที่เรียนเรื่อง Workforce Alignment in an Organization  ซึ่งเป็นการทำให้พนักงานในองค์กรมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน กล่าวถึงเรื่อง Balance scorecard  เป็นเหมือนการกำหนดกฏเกณท์ เพื่อให้ถึงจุดหมายไว้ล่วงหน้า และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนในองค์กรได้ทราบการวัดผลการปฏิบัติงานว่าวัดจากอะไร และอย่างไร  ซึ่งประสิทธิภาพของการปฏิบัติการบางอย่างสามารถวัดได้กันเป็นตัวเลข  และวัดได้จากความพึงพอใจตามที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรก  อาจารย์พจนารถได้ให้ลองทำแบบทดสอบเพื่อให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับ  Balance scorecard   และจะมาเฉลยกันในวันอาทิตย์หน้า 

แต่หลังจากได้เรียนดิฉันว่า  บทบาทของ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" น่าจะเริ่มต้นจากการกำหนดนโยบาย และดำเนินการกำกับดูแลและควบคุม และจึงจะนำไปสู่การสรรหา ,พัฒนา , ใช้ประโยชน์ และรักษาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งข้อสุดท้ายสำคัญมากที่สุด เพราะดิฉันเชื่อในทฤษฎีของอาจารย์จีระที่ว่า "ทรัพยากรมนุษย์เค้าเป็นกำไรไม่ใช่เป็นต้นทุน" และดิฉันพิสูจน์ได้มาแล้วจากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันค่ะ......

                                                        ขอบคุณค่ะ