ความเห็น 56674

Food Science/HR/2

นางสาวศรีทอง โคตะมะ
IP: xxx.144.139.225
เขียนเมื่อ 
กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน และสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนดิฉันนางสาวศรีทอง  โคตะมะ ขอกล่าวถึง   BSC ที่ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์พจนารถ ก่อนในเบื้องต้น เราได้ฝึกปฏิบัติพอเป็นแนวทาง  แต่สำหรับดิฉันต้องมีการศึกษาแนวการทำ  BSC เพิ่มอีกเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลจริงในครั้งแรกค่ะ  ในลำดับต่อไปจะขอกล่าวถึงแนวคิดที่ท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ  ได้ฝากไว้เรื่อง  แนวคิดในเรื่อง สิ่งที่วัดค่าไม่ได้เป็นตัวเลข ( Intangible ) แต่สามารถบ่งบอกถึงคุณลักษณะของสิ่งๆนั้น  สังคมนั้นๆ หรือคนนั้นๆได้ว่าเป็นอย่างไร   ที่ผ่านมาในหลายๆสังคมได้สร้างแนวคิดเรื่องการวัดคุณภาพชีวิตโดยการวัด  GDP / Head  หมายถึงประเทศใดมี dollar /head สูงเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตจะดี ซึ่งหลายคนจะคิดว่าประชากรจะมีความสุข หรืออาจจะเทียบระดับการศึกษา อัตราการเกิดอาชญากรรมและปัจจัยอื่นๆอีก  ที่ผ่านมาเราพยายามสร้าง  Leading indicator  ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมที่เราคิดว่าจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเราสมมติให้การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่มีความสุข  แต่ตามความจริงที่เกิดขึ้นในทุกสังคมไม่เป็นเช่นนั้นตัวอย่างเช่น สหรํฐอเมริกา มีปัจจัยด้านรายได้  การศึกษา  สูงในระดับต้นๆ แต่เมื่อวัดความสุขของประชากรอยุ่ในอันดับท้ายๆ  จากผลตรงนี้ทำให้เราต้องตั้งสมมติใหม่ ซึ่งดิฉันมีแนวคิดดังนี้ในการวัดความสุขของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งน่าจะวัดจาก          1.รายได้ต่อ 1 คน  รายจ่ายด้านปัจจัย 4  ต่อ 1 คน  ต้อง  > 0                Indicator ตัวนี้ยังต้องวัดเพราะบอกถึงการมีพออยุ่พอกิน2.อัตราส่วนของคนที่ให้ความร่วมมือกันในการทำประโยชน์ให้ชุมชนรวมทุกกรณีเทียบ      กับ ประชากรทั้งหมดของชุมชนต้อง  > 50  %   Indicator ตัวนี้บอกถึงคนส่วนใหญ่ของสังคมมีความเสียสละและอยู่ในสถานภาพ       ที่เสียสละได้  3.จำนวนของคดีแพ่งในสังคมต้องต่ำ    Indicator ตัวนี้บอกถึงคนเบียดเบียนกัน ฉ้อโกงกัน ขัดแย้งแย่งชิงกัน         ดังนั้นต้องเกิดขึ้นในอัตราที่ต่ำหรือไม่เกิดขึ้น จะหมายถึงคนมีศีลธรรม สังคมจึงจะสงบสุข 4.จำนวนของคดีอาชญากรรมสามารถใช้วัดได้ แต่ต้องให้น้ำหนักที่น้อยกว่า       เพราะอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ด้วยบางส่วน เช่น ป่วยทางจิต5.จำนวนของกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ  เกี่ยวกับความเชื่อของสังคมนั้นๆ  ต้องมีมาก และยังดำรงอยู่ได้Indicator ตัวนี้บอกถึงการมีสังคมร่วมกันของคนในชุมชนสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้   ตามแนวคิดของดิฉันสามารถวัดได้แต่ต้องมีการกำหนดสมมติฐานที่ครอบคลุมและเหมาะกับช่วงเวลา    ในเวลาที่ต่างกันสมมติฐานก็ต้องเปลี่ยนไป  ถ้าไม่เปลี่ยนให้เหมาะสมผลการวัดความสุขของคน  ก็จะไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                    ขอบคุณค่ะ