ความเห็น 56072

Food Science/HR/2

นายกิตติวัฒน์ กุลจิระดิลก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.จีระ,อ.พจนารถ,อ.ยม ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนนักศึกษาทุกท่าน

กระผมนายกิตติวัฒน์ กุลจิระดิลก นศ.ป.โท บริหารธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพฯ จากการเรียนรู้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(30/07/2549)เป็นการศึกษาถึงเรื่องที่เราไม่สามารถวัดได้แต่มีคุณค่าอย่างมหาศาล ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ว่ามูลค่าจะมีมากน้อยสักเพียงใด สิ่งที่กระผมคิดว่าสำคัญและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถว้ดได้คือ จิตใจ หรือจิตใต้สำนึก ที่คิดจะทำการต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย

1.ความมีคุณธรรมและจริยธรรม

2.ความคิด

3.ความสุขและความทุกข์

4.ความดี

5.ความพึงพอใจ

ดังนั้นการที่คนเราจะเป็นคนดีได้ต้องมีจิตใจที่ดี การกระทำดี จุดประสงค์ดี ผลที่ตามมาจะทำให้เกิดแต่ความสุข ที่ไม่สามารถวัดหรือนับมูลค่าที่เกิดขึ้นได้

ในสังคมและองค์กรตลอดไป