ความเห็น 55811

Food Science/HR/2

ศรัญญา จำเนียรกาล
IP: xxx.150.210.149
เขียนเมื่อ 
กราบเรียนอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ , อาจารย์ พจนารถ,อาจารย์ ยม และสวัสดีเพื่อนๆ นักศึกษาและท่านผู้อ่านทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศรัญญา จำเนียรกาล นศ.ป.โทบริหารธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง           ในการเรียนวันที่ 30/07/06 ตามที่อาจารย์ ศ.ดร.จีระได้ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Intangible หรือสิ่งที่ วัดด้วยตาเปล่าไม่ได้ ไม่มีตัวตนให้จับต้อง ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล ได้แก่ Brand Images หรือ ตราสินค้า ความเชื่อถือของลูกค้า วัฒนธรรมองค์กร ลิขสิทธิ์ สูตรลับ และสิ่งที่ดิฉันนึกถึง Intangible หรือสิ่งที่ วัดด้วยตาเปล่าไม่ได้ มีดังนี้ 1)     วัฒนธรรม (Culture) : การสั่งสมประสบการณ์ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันตลอดเวลา ที่สะท้อนให้เป็นการทำงานเป็นทีม เป็นการสร้างโอกาสในการบริหารธุรกิจในอนาคต 2)     ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (Reputation and Trust) : หลายองค์กรมุ่งเน้นในการสร้างความโดดเด่นของบริษัทจากคู่แข่ง เช่นนโยบายการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าที่คุณภาพดีเลิศ 3)    ทักษะและความสามารถ (Skill and Competencies) : สินทรัพย์ไร้สภาพส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของบุคลากรที่หลากหลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  4)    ความรู้ (Knowledge) : การเสาะหาความรู้เพื่อปรับปรุงงานอยู่เสมอ การถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นการต่อยอดกัน ทำให้ความรู้ของแต่ละบุคคลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 5)     การสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก (ได้แก่ลูกค้า,คู่ค้า เป็นต้น)ทำให้ได้เรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ได้เพิ่มพูนความรู้ 6)     ความสามารถของผู้นำ : ผู้นำต้องสามารถจัดการความรู้ทั้งหมดขององค์กรและถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 7)     คุณธรรมและจริยธรรมและความรู้สึก สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถค่าเป็นตัวเลขได้ เพราะคงจะไม่มีใครวัดความดีว่า วันนี้คุณทำความดี 99% คงจะมีแต่ทำความดีเพิ่มขึ้น หรือ ทำดีที่สุด            ส่วนในการเรียนเกี่ยวกับ Balance Score card  กับ  อาจารย์ พจนารถ ทำให้ทราบประโยชน์ เพื่อที่ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน จะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุกๆ ด้าน มากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว การนำ balance score card มาใช้ จะทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งก็จะมีอุปสรรคเนื่องจากเกิดความไม่เข้าใจของบุคคลากร หรือมองเห็นภาพของแผนกลยุทธ์ขององค์กรไม่ชัดเจน ดังนั้นจะต้องมีการศึกษาแผนอย่างถ่องแท้เสียก่อน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ด้วยความนับถือ