ความเห็น 55477

ทำบุญ : “ความงมงาย” หรือการสร้างความหมายและกำลังใจของคนชายขอบ

เขียนเมื่อ 
"บุญ" ถูกตีความได้ในหลายแง่มุม น่าสนใจนะครับ ว่าคนรุ่นใหม่ มอง "บุญ" ในแง่มุมไหน ส่วนผมคิดว่า "บุญ" เป็นนวัตกรรมทางสังคมอย่างน้อยสองความหมายครับ ความหมายแรก "บุญ" เป็นวิธีคิดที่สังคมสร้างขึ้นมาช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยสันติครับ และ อีกความหมาย "บุญ"เป็นหนทางในการเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อหลุดพ้นจากกองกิเลสของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง และทั้งสองความหมายนี้ต่างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผมเห็นว่าไม่ว่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่เราทำแล้วเข้าข่ายความหมายนี้ ล้วนเป็นการทำบุญทั้งสิ้น คิดว่าน่าจะสอดคล้องกับความหมายที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ไม่ต่างกันมากนัก สิ่งน่าคิดต่อก็คือ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนรุ่นลูกหลานของเรามองเรื่อง "บุญ" เป็นของคร่ำครึ หรือไม่ก็ตีความ "บุญ" เป็นแต่ด้านของการได้มาซึ่งวัตถุบำรุงบำเรอตนและพวกพ้อง มิได้มอง "การทำบุญ"ในด้านของการศึกษาเพื่อหลุดพ้นร่วมกันไปด้วย ขอบคุณทุกๆความเห็นนะครับ