ความเห็น 5533

ตัวอย่างแพลนเน็ตไซต์ด้าน Human-Computer Interaction (PlanetHCI.org)

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ความคิด  และผลของความคิดของท่านอาจารย์ ดร.จันทวรณ และดร.ธวัชชัย  กระตุ้นให้ผมเกิดความรู้สึกภูมิใจอย่างที่สุด  ภูมิใจในความคิดสร้างสรรค์  ภูมิใจในความพยายามที่จะถ่ายความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน  และภูมิใจที่มีสัญญาณแห่งคุณธรรมที่มุ่งผลเพื่อความสุขของการได้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ครับ. 

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว