ความเห็น 54831

Food Science/HR/2

นางสาวศรีทอง โคตะมะ
IP: xxx.10.170.86
เขียนเมื่อ 
 

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน

ดิฉันนางสาวศรีทอง โคตะมะ ได้ข้อสรุปของสาเหตุที่ทำให้องค์กรล่าช้ามี 3 ประการ ดังนี้

1.ติดแนวคิดองค์กรรวม

ซึ่งจะอยู่ที่ผู้นำบริหารกำหนดหรือสร้างวัฒนธรรมขององค์กรอย่างไร

วัฒนธรรมการบริหารแบบศักดินาชัดเจนจะทำให้การแก้ปัญหางานล่าช้าเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาที่คลุกคลีกับหน้างานจริงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นน้อย และการแก้ปัญหาต้องขึ้นตามลำดับ และทำให้ผู้น้อยในระบบนี้จะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของตนในการแก้ปัญหาส่วนรวมขององค์การ แต่เป็นของผู้บังคับบัญชา

งานและปัญหาไม่ถูกแก้ทั้งระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในแต่ละส่วนงาน และในที่สุดก็เกิดความล่าช้าทั้งองค์กร


2.ติดแนวคิดคนในองค์กร

องค์กรไม่ได้สร้างแนวคิดหรืออุดมการณ์ร่วมขององค์กรให้เป็นเพียงทิศทางเดียวที่ชัดเจน ทำให้แต่ละส่วนงานจะมีเป้าหมายของตนซึ่งแต่ละอันจะมีบางส่วนที่ขัดขวางซึ่งกันและกัน ทิศทางไม่ Alignment สุดท้ายเกิดความทับซ้อน ติดขัดของงานในองค์กร เกิดความล่าช้า


3.ติดวิธีการ

การกำหนดวิธีการทำงานไม่ได้ยืดหลัก ถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับลูกค้า เป็นหลัก ทำให้ในหลายส่วนงานมีขึ้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์ เสียเวลา การไหลของงานเกิดความล่าช้าจากวิธีการมาตรฐานที่ใช้กันมานาน โดยที่ทุกคนยอมรับ


Concept เพื่อลดความล่าช้าในองค์กร


** ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมขององค์กร : ลูกค้าคือที่สุดของที่สุดของความสำคัญ

** แนวคิดหรืออุดมการณ์ร่วม ของคนในองค์การเพื่อลดข้อขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์

** ทุกวิธีการต้องสร้างโดยยึดหลัก ถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับลูกค้า เท่านั้น