ความเห็น 54369

Food Science/HR/2

น.ส.ศิริรัชน์ หินกล้า
IP: xxx.10.170.21
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.จีระ คุณยม และสวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนค่ะ จากการฟังผู้รู้ทั้งสองท่านสนทนากันเรื่อง Reengineering ทำให้ทราบว่า reengineering เหมือนกับการยกเครื่องใหม่ของวิธีการหรือกระบวนการการทำงาน เพราะการทำงานแบบเดิมนั้นไม่ได้ผล การทำ reengineering เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรุนแรงลืมอดีตแล้วทำใหม่เพื่อให้ลูกค้ามีความพอใจ แต่ไม่ใช่ว่าจะทำ reengineering เพียงครั้งเดียวแล้วเลิก การทำต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่กระทบต่อองค์กรธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้แก่ Sociocultureลักษณะทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน มีวัฒนธรรมย่อยและวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะในปัจจุบันวัฒนธรรมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าองค์กรไม่สามารถปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ได้ก็จะเกิดความเสียหายขึ้นได้

Technology - พัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรม โดยเฉพาะ IT มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนบางที่องค์กรอาจจะตามไม่ทัน ทำให้กระบวนการผลิตล้าหลังไม่ทันสมัยส่งผลให้สินค้าที่ออกมาไม่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้แล้วก็จะขายไม่ได้เพราะผู้บริโภคต้องการสิ่งที่แปลกใหม่ตลอดเวลา Economicปัจจัยทางเศรษฐกิจจะบ่งชี้ให้เห็นปริมาณการจัดสรรและใช้ทรัพยากร เนื่องจากทรัพยากรในแต่ละองค์กรมีจำกัดทั้งที่เป็นทรัพยากรด้านการผลิต และทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นถ้าการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานแบบเดิมไม่ได้ผล องค์กรควรจะต้องทำการจัดการใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นพนักงาน 1 คนต้องสามารถทำงานได้มากกว่า 1 อย่าง(งานหลักและงานรอง) Political – legalองค์กรธุรกิจต้องติดตามการดำเนินงานทางการเมือง นโยบายรัฐบาลเพื่อดูทิศทางว่ารัฐบาลจะไปในทิศทางใดถ้าเราทำธุรกิจในด้านที่ตรงข้ามกับนโยบายของรัฐบาลก็จะมีอุปสรรคมากมายหรือไม่ได้รับการสนับสนุน

นอกจากการดูสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วต้องดูภายในด้วยนั่นคือ คน ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเข้มแข็งพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พนักงานในองค์กรต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำโดยมีแรงจูงใจที่ว่าเพื่อเป้าหมายของเราทุกคน (ถ้าองค์กรไม่รอดเราก็ไม่รอด)

ในส่วนของคุณยม ได้เล่าประสบการณ์ในการบริหารงานโดยเน้นว่า ก่อนเข้าไปทำงานในองค์กรไหนต้องศึกษาประวัติศาสตร์บริษัทหรือองค์กรให้ดีก่อน และจากรูปที่ได้ดูการประท้วงของพนักงานเกิดจาก - การทุนแห่งความสุขทำให้พวกเขาไม่มีความสุขในการซึ่งไม่ใช่เพียงพวกเขาเองที่เดือดร้อนแต่ยังส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ลดลงด้วย ขาดทุนทางจริยธรรม การประท้วงที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงถึงขั้นเผาหุ่นผู้บริหารหรือคิดที่จะเผาโรงงานด้วย ผู้บริหารควรจะแก้ปัญหาโดยหาสาเหตุที่แท้จริงว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร แล้วหาวิธีแก้ไขอาจจะให้ตัวแทนของพนักงานเข้าร่วมกำหนดวิธีการแก้ไขด้วยก็ได้(ให้เขามีส่วนร่วมจะได้รู้สึกว่ามีความสำคัญต่อองค์กร) เมื่อได้หลายทางเลือกที่จะแก้ปัญหาก็ต้องร่วมกันประเมินว่าทางที่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นประโยชน์มากที่สุดคือทางไหนแล้วนำไปปฏิบัติและต้องหมั่นติดตามผลและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วย