ความเห็น 54247

Food Science/HR/2

นายกิตติวัฒน์ กุลจิระดิลก
IP: xxx.246.67.201
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.จิระ ที่เคารพและสวัสดีคุณยม,คุณสมภพและทีมงานทุกๆท่าน รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาทุกท่าน

กระผมนายกิตติวัฒน์ กุลจิระดิลก นศ.ป.โท บริหารธุรกิจเกษตรและจัดการอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ จากการเรียนรู้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องการ"Reengineering"เป็นสิ่งที่ต้องกระทำในยุคโลกาภิวัตร เพื่อให้เกิดขบวนการผลิตแบบใหม่ที่ตอบสนองให้กับลูกค้าดีที่สุดในทุกๆด้านแต่เน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ดังนั้นการReengineeringจึงมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน แนวทางการจัดการพอที่จะแยกเป็นข้อๆได้ดังนี้

1.การจัดการด้านทักษะเฉพาะทางของการประกอบการ

2.การจัดการด้านภาวะผู้นำในองค์กร

3.การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ

ดังนั้นการที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์ และการReengineering จะมีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงเรื่องการผลิตอาหารได้เพราะการผลิตอาหารที่ออกมาจำหน่ายนั้นต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยเน้นที่ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

และในส่วนของอ.ยม ที่กล่าวถึงความขัดแย้งในองค์กร และความเสียหายที่เกิดขึ้น มักเป็นคำพูดที่พูดถึงกันบ่อยๆในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลากหลายสาเหตุที่เป็นจุดชนวนทำให้เกิดกรณีดังกล่าวได้ดังนี้

1.เป็นเพราะคนในองค์กรขาดทุนแห่งความสุขในการทำงาน

2.ขาดทุนทางปัญญาและความรู้

3.ขาดทุนทางจริยธรรม

4.ขาดทุนทางสังคม

5.ขาดทุนความยั่งยืน

6.ขาดทุนความเป็นมนุษย์

ดังนั้นการที่องค์กรจะอยู่ได้จะต้องมีวิธีการที่จะนำพาความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นให้ได้จะใช้แนวทางตามพระพุทธศาสนาหรือตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว เพี่อให้เกิดความสุขในการทำงานอย่างสูงสุด

จะเห็นได้ว่าองค์กรใดที่ขาดทุนแห่งความสุขแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาได้แก่

1.ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

2.การลาออกจากงานของพนักงาน

3.ไม่มีคุณภาพในการบริหารงาน

4.ถ้าเป็นระยะยาวอาจจะต้องปิดกิจการ

และอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง ดังนั้นการที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญในองค์กรได้นั้นต้องเน้นที่"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสุขและยั่งยืนตลอดไป" เหมือนกับคำพูดของอ.จิระที่กล่าวไว้ว่า ถ้าคนเราไม่เจอกับความเจ็บปวดแล้วก็จะไม่เจอความสุขที่แท้จริง ขอบคุณครับ