ความเห็น 53991

เรื่องเล่าเบาหวาน

เห็นสิ่งดีของ PCU  ขอเสนอให้น้องขยายผลการดูแลโดยเชิญกลุ่มหอผู้ป่วยเข้าร่วมด้วยซิค่ะ