ความเห็น 53977

Food Science/HR/2

พิมพ์พร เอี่ยมสอาด
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอาจารย์ทั้งสามท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งอาจารย์จีระ และอาจารย์ยมให้เรามาแสดงความคิดเห็นท่านละ 2 หัวข้อ ดังนี้ค่ะ

1.สาเหตุที่องค์กรในประเทศไทยทำงานล่าช้า

1.      ปัจจัยภายในองค์กรเอง  สาเหตุที่มีการทำงานที่ล่าช้าอาจจะเกิดจากโครงสร้างขององค์กรนั้นมีขนาดใหญ่มาก  และมีความสัมพันธ์กันแบบแนวดิ่ง รวมทั้งองค์กรนั้นมีวัฒนธรรมองค์กรแบบ seniority หรือ ถ้าเรียกแบบไทยๆก็คือระบบศักดินานั่นเอง

2.      ปัจจัยจากภายนอกองค์กร ตัวอย่างเช่น ระบบเศรษฐกิจ , นโยบายของรัฐบาล  ซึ่งหากภาครัฐไม่มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนที่ชัดเจน ระบบก็จะคงยังเป็นอยู่เช่นเดิม

3.      Individual ตัวพนักงานเองไม่มี Talented capital และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่กล้ายอมรับสิ่งใหม่ๆ และไม่กล้าเสนอแนะสิ่งใหม่ๆที่จะ add value ให้กับองค์กร เพราะคิดว่าคนรุ่นก่อนๆเคยทำมาอย่างไรก็ต้องทำตามอย่างนั้นเรื่อยไป

2.หากต้องการจะปรับปรุงองค์กรให้คล่องตัวขึ้น ต้องทำอย่างไร1.      เพิ่มความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยลดลำดับขั้นการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมถึงระบบเอกสารที่ซ้ำซ้อน2.      มีการวัดประเมินผลการทำงานให้ถี่ขึ้น  อาจประเมินจากพนักงานภายในองค์กรด้วยกันเอง หรือให้ลูกค้า หรือผู้รับบริการมาสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและมีส่วนร่วมประเมิน3.      HR ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้บุคลากรให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และยินดีให้ความร่วมมือเสมอ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

แต่ทุกวันนี้บางองค์กรในระบบราชการก็เริ่มมีการปรับปรุงโครงสร้างในส่วนการให้บริการประชาชนบ้างแล้ว  อาทิเช่น บริการของกรมศุลกากร และองค์การอาหารและยา ที่ให้บริการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารต่างๆโดยมีการทำระบบ One Stop Service ขึ้นมา  เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการเดินเอกสาร และจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากขึ้น

 3. สิ่งที่ได้จากการเรียน

·        การทำ Re-engineering จะไม่สามารถสำเร็จได้หากไม่มีการจัดการด้านทรัพยาการมนุษย์ที่ดี (Without successful management of human resources is no successful of reengineering.) โดย Dr. Hammer.

·        การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรได้ จะต้องรู้ถึงวัฒนธรรม และต้องศึกษาถึงประวัติความเป็นมาขององค์กร ที่เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมด้านลบที่พนักงานแสดงออกมา ดังตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัทอาจารย์ยม

4.พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   นอกจากทศพิธราชธรรมที่ท่านทรงมีแล้วท่านยังทรงครองตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ สังคหวัตถุ 4 ประการ คือ คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่นไว้ได้ ได้แก่
ทาน               การแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
ปิยวาจา         พูดจาน่ารัก น่านิยมนับถือ
อัตถจริยา      บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น
สมานัตตตา   ความมีตนเสมอ คือ ทำตัวให้เข้ากันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่วมทุกข์ ร่วมสุข