ความเห็น 53973

Food Science/HR/2

นายสุทธิพงศ์ คงขาว
IP: xxx.144.211.99
เขียนเมื่อ 
เรียน อาจารย์ ดร.จีระ ,อาจารย์ยม ,อาจารย์สมภพ และทีมงาน  ผมนายสุทธิพงศ์ คงขาว นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง          จากการเข้าเรียนกับอาจารย์จีระในวันที่  23 กรกฎาคม 2549 อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์องค์กรว่า ปัญหาที่ทำให้องค์กรจึงทำงานช้าผมคิดว่าควรใช้หลัก 5 M มาจับได้แก่ Man, Machine, Money, Material, Management   Man   ได้แก่ วัฒนธรรมในองค์กรเช่น การทำงานโดยยึดตัวบุคคลมากกว่าทีมงานเป็นผลให้ทำงานได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าระบบการทำงาน, วัฒนธรรมการรักษาสภาพเดิมขององค์กร (Stability) เมื่อองค์กรต้องแข่งขันอาจช้ากว่าองค์กรที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานได้ดีMachine ได้แก่ เครื่องจัก, เครื่องมือไม่ทันสมัยMoney   ได้แก่ ไม่มีทุนในการปรับปรุงสถานที่ทำงานMaterial ได้แก่ คุณภาพของวัตถุที่เข้ามาใน Process Management ได้แก่ ระบบในการทำงานในหลายด้านไม่เหมาะสม เช่น การสื่อสารภายใน ฯลฯ,   การจัดองค์กรเรื่องกำลังพลต่อจำนวนงานไม่เหมาะสมทำให้ไม่ได้ปริมาณงานและเวลาที่ลูกค้าพอใจ, การวางแผนการทำงานเนื่องจากองค์กรมีการวางแผนในการทำงานไม่ครอบคลุมทำให้รอการคิดระหว่างดำเนินงานอาจทำให้ขาดการสอดคล้องกันระหว่างแผนระยะสั้นกับแผนระยะยาวแล้วเราจะปรับปรุงองค์กรอย่างไรให้องค์กรทำงานได้เร็วขึ้น ควรใช้หลายวิธีในการปรับปรุงองค์กร เช่น Reengineering, การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และควรมีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการปรับปรุงระบบการทำงาน  ต่อมาควรมีการใช้ เครื่องมีอวัดผลการดำเนินงานขององค์กร ไดแก่ Balanced scorecard, Financial Controls , Information Controls, Benchmarking      Reengineering เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รุนแรงโดยมีการเปลี่ยนแปลงทุก 5 ปีเพื่อให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงในโลกของการแข่งขัน  ซึ่งต้องนำมาปรับใช้กับวัฒนธรรมการทำงานของประเทศไทยโดยใช้หลัก  Win – Win  คือคนที่ได้รับผลกระทบยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยส่วนการเนื้อหาที่ โป๊ะเซะในวันนั้น คือการวิเคราะห์ภาพต่างโดยใช้ทฤษฎี 8 K’s   จีระ  ทำให้เราสามารถประยุกต์การใช้ทฤษฎีกับความจริงได้  ขอขอบคุณมากครับที่อาจารย์เสียสละเวลาเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้