ความเห็น 53849

Food Science/HR/2

นางสาวอรุณี วงษ์กุหลาบ
IP: xxx.154.186.162
เขียนเมื่อ 
สวัสดีท่านอาจารย์จีระ,อาจาย์ยม,อาจารย์สมภพ,อาจารย์พจนารถและพี่ๆทีมงาน Chira Academy ดิฉันนางสาวอรุณี วงษ์กุหลาบ นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23/07/06 ได้ชมบทสัมภาษณ์ระหว่าง อาจารย์จีระ กับ Dr. Hammer เรื่องแนวคิดการปรับองค์กรแบบ รีเอ็นจิเนียริ่ง(Re-engineering) ท่านที่สนใจสามารถอ่านได้ในหนังสือทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ในบท จีระพบ... GURU”  แนวคิดการปรับองค์กร แบบRe-engineering นำมาใช้กับทางด้าน Food Science ก็คือ ผู้บริโภค(Consumer), ลูกค้า (Customer) มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้บริหารต้องคิดหาธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นการคิดหาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ ใช้ทุนทางด้าน Creativity Capitalเพราะรสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการ Re-engineering จุดเริ่มต้นอยู่ที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ มีภาวะผู้นำ มองโลกทัศน์ที่กว้าง  และต้องอาศัยพนักงานช่วยมีการทำงานเป็นทีม (Competencies) และต้องใช้ทฤษฏี 4L และ 2R ในการศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบเก่าและแบบใหม่อย่างแท้จริง จากนั้นจึงลงมือทำ Re-engineering เปลี่ยนแปลงกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ระบบ IT เข้าช่วย (Context) เมื่อการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ออกมาดีย่อมทำให้คนในองค์กรมีแรงจูงใจในการทำงาน(Motivation) ปัญหาขององค์กรทำงานช้า ไม่คล่องตัวมีสาเหตุดังนี้1.    โครงสร้างองค์กร : สายงานบังคับบัญชาที่เป็นแนวดิ่ง การตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างค่อนข้างช้าเมื่อจะลงมือทำโครงการงานแต่ละอย่างถ้าต้องรอการ Approved จากหลายคนก็อาจเกิดความล่าช้า ไม่ทันคู่แข่ง2.    ตัวบุคคลในองค์กร : ขาดจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ  ไม่รัก ไม่ประหยัด ไม่ทุ่มเท,ขาดแรงจูงใจในการทำงาน3.    วิธีการทำงานแบบเก่าๆ ที่ขาดการปรับปรุงพัฒนาทักษะและขาดการ Training ในงานที่ทำไม่ Update ล้าหลัง4.    ไม่มีระบบการทำงานเป็นทีม WORK ที่ดี5.    ขาดระบบการติดต่อสื่อสารจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การแก้ไขการทำงานที่ล่าช้า1.โครงสร้างองค์กร : เปลี่ยนมาเป็นแบบแนวนอน จะได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องรอหลายๆขั้น2.    ตัวบุคคลในองค์กร :  การพัฒนาคนในองค์กรต้องปลูกฝังตั้งแต่จิตใต้สำนึกให้รักองค์กรเปรียบเสมือนว่าองค์กรที่เราอยู่เหมือนบ้านของเราเอง 3.    อบรมพัฒนาทางด้านวิชาชีพให้เข้าใจระบบงานที่ทำอย่างถ่องแท้4.    สร้างทีม WORK ให้กับองค์กรเพื่อให้งานที่ทำประสบผลสำเร็จและทันกับบริษัทคู่แข่งต้องรับรู้ข่าวสารในทุกๆด้าน สังคม เศรษฐกิจ จากการที่อาจารย์ยมได้มา Share Idea การศึกษาองค์กรจากประสบการณ์ ปัญหา HR ที่เคยพบและแนวทางการแก้ไขปัญหา  จากบริษัทที่ดิฉันทำงานอยู่ก็พบปัญหา HR เหล่านี้เหมือนกัน จากการที่ได้ฟังอาจารย์ยมทำให้ดิฉันได้แนวทางว่า1.    ถ้ามีปัญหาต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เป็นที่ระบบขององค์กรหรือคน กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้อีก ถ้าในระบบคุณภาพก็จะได้ CAR (Corrective Action Request) เมื่อพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ซึ่งการแก้ไขต้องทำอย่างต่อเนื่อง และปัญหาเรื่องคนที่เกิดขึ้นในองค์กร เป็นเพราะขาดทุนทางปัญญาและทุนมนุษย์2.    การบริหาร HR ใช้หลักพระพุทธศาสนาในการบริหาร HR ได้เพราะศาสนาพุทธเน้นคนให้เป็นคนดี ทั้งกาย วาจา และใจ ทำจริยธรรมให้เป็นคุณธรรม 3.    การมีทุน  8K สามารถใช้จัดการ HR ได้ตลอดชีพค่ะ                           ขอบคุณค่ะ