ความเห็น 53841

Food Science/HR/2

ปรัชญา เคียนงาม
IP: xxx.95.87.226
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ จีระ  และ ท่านอาจารย์ยม องค์กรในประเทศไทย ก็มีหลายองค์กร  และองค์กรที่ตั้งนโยบายและเป้าหมายไว้แล้วทำได้สำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กรในเวลาที่ตั้งไว้ได้   และบางองค์กรที่ตั้งนโยบายและเป้าหมายไว้ ยังอยู่ในช่วงที่กำลังทำให้ได้ผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กรนั้นอาจจะได้ในเวลาที่ตั้งไว้หรือไม่ได้อยู่ในเวลาที่ตั้งไว้ก็อาจจะทำได้สำเร็จ ซึ่งความตกต่างที่กล่าวมานี้ ในโลกปัจจุบันมองไปถึงอนาคต เวลาเป็นสิ่งสำคัญในการได้เปรียบทางธุรกิจขององค์กรนั้น เพราะโลกในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี การพัฒนาองค์กร การทำงานจะต้องเร็วทันเหตุการณ์ รอบรู้หลายๆด้าน และเม่นยำ จึงจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จเจริญเติบโตขึ้นได้ ในส่วนนี้แหละที่เป็นอุปสรรค์ในองค์กรทุกองค์กร จะทำอย่างไรที่จะเป็นอย่างนั้นได้ ทุกทฤษฎี ในหลักบริหารองค์กร การบริหารทัพยากรมนุษย์ การจัดการองค์กร ก็รู้เหมือนกันแต่ทำไมการเติบโตขององค์กรจึงไม่เหมือนกัน บุคลากรในองค์กรเป็นส่วนสำคัญมากในการเจริญเติบโตขององค์กร เพราะคนเรานั้นแตกต่างกัน ผู้บริหารหรือผู้นำ จำเป็นต้องคิดหาทางการบริหารใหม่ๆ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และต้องกล้าเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้รวดเร็ว และ เหมาะสมทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  ปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีดังนี้  1.  การสรรหาบุคลากร
  2.  การลาออกของพนักงาน
  3.  การทำงานไม่เป็นระเบียบ
  4.  พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน
  5.  มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  6.  พนักงานขาดการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการทำงาน
  7.  ขาดการติดตามผลการฝึกอบรม
  8.  พนักงานขาดทักษะในการทำงาน
  9.  พนักงานขาดความเข้าใจในงานที่ทำ
10.  ความรู้ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่ทำ
 11.  พนักงานขาดความสามัคคีกัน
  12.  ขั้นตอนในการทำงานซับซ้อน
  13.  ค่าแรง/โครงสร้างเงินเดือน/สวัสดิการ (น้อย/ไม่ทั่วถึง/ให้ไม่ตรงเวลา)
  14.  สวัสดิการ การขาด/ลางานสูง
  15.  ปัญหาของหัวหน้างาน
  16.  ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงงาน
  17.  ผู้บริหารลำเอียง
  18.  การสื่อสารในองค์กร/ช่องการติดต่อสื่อสารมีจำกัด
,ไม่ชัดเจน
  19.  การสื่อสารภายในมีการผิดพลาด
  20.  การหยุดงาน/ขาดงานบ่อยครั้ง
 21.  มาทำงานสาย-เลิกงานไว
  22.  การทำงานที่ช้า
  23.  ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบบริษัท
  24.  ขาดขั้นตอนการประเมินผลที่ดี
  25.  ขาดมาตรฐานการประเมินผล
  26.  ขาดการฝึกอบรม/ปฐมนิเทศ/การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  27.  อบรมแล้วไม่นำไปใช้/ไม่ตรงตามแผนงาน
  28.  การมีส่วนร่วมของพนักงาน
  29.  การถ่ายทอดงาน
  30.  การให้คำปรึกษา
 31.  นโยบายบริษัทไม่ชัดเจน
  32.  การประสานงานของหน่วยงานในบริษัท
  33.  งบประมาณ/งบสนับสนุนไม่เพียงพอ
  34.  กระบวนการ
  35.  อุปกรณ์ในการทำงานไม่ทันสมัย
  36.  พนักงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  37.  การยึดติดกับวัฒนธรรมขององค์กรเดิม
  38.  หนี้สิน
  39.  ยาเสพติด
  40.  ชู้สาว
41.  ความปลอดภัยของพนักงาน/ทรัพย์สิน
  42.  การใช้เส้นสาย (เด็กเส้น)
  43.  พนักงานมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงาน
  44.  การเข้า - ออกของพนักงาน

  45.  การทำงานเป็นทีมไม่ได้/Team Work
  46.  การประเมินผลงาน/เงินเดือนไม่ยุติธรรม
  47.  พนักงานไม่ภักดีต่อองค์กร
  48.  ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
  49.  การปกครองของหัวหน้างาน
  50.  การเกี่ยวงานกับระหว่างพนักงาน  51.  การฝ่าฝืน/ผิดกฎระเบียบ
  52.  ขาดการสนใจเมื่อฟังการ Present
  53.  สื่อจูงใจไม่ดี
  54.  พนักงานมีรายได้น้อยเนื่องจาก
OT มีจำกัด
  55.  สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน
  56.  การปรับตัวของพนักงาน
  57.  การเครียดของพนักงาน
  58.  การโยกย้าย
  59.  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร
  60.  จิตสำนึกด้านการบริการ