ความเห็น 53778

Food Science/HR/2

นางสาวปรียานันท์ ไทยงามศิลป์
IP: xxx.9.188.210
เขียนเมื่อ 
เรียน ศ. ดร. จระ หงส์ลดารมภ์  อ. ยม นาคสุข และ อ. สมภพ           ารทำงานในองค์การต่างๆ ก็คงจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป หากจะเปรียบองค์กรดังเช่นครอบครัว  ก็คงจะทำให้เข้าใจไม่ยาก  เพราะแต่ละครอบครัวก็จะมีขนาดและจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่เท่ากัน ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง อาจทำให้การปกครองไม่ทั่วถึง ความสัมพันธ์ของสมาชิกแต่ละคนก็แตกต่างแล้วแต่อายุ(ความอาวุโส)  ความใกล้ชิด หากมีการพบหน้า ติดต่อกันอยู่เสมอ ก็จะสนิทสนม  ถ้าตรงกันข้ามก็จะเกิดความเหินห่าง  ลักษณะนิสัย ก็เกิดจากการเลี้ยงดู ถ้าสอนสั่งแต่สิ่งที่ดี   ให้อาหารชีวิตที่ดีก็จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อครอบครัวและสังคม  หรือแม้แต่สังคมรอบข้าง  ที่จะหล่อหลอมให้เราดีขึ้น หรือแย่ลง  ดังนั้นถึงแม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเหมือนกัน   รวมถึงการศึกษา และเทคโนโลยี  ใครจะอยู่รอดในสังคมยุคโลกาภิวัติ  ตามโลกนี้ทัน ไม่ตกยุค  ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะต้องปรับตัว ทั้งนี้การที่มีหัวหน้าครอบครัวที่ดีก็จะช่วยขัดเกลาและชักนำให้สมาชิกใน ครอบครัวแต่ละคน  ให้ยังเป็นคนที่ดีอยู่ต่อไปได้                องค์กรก็เช่นกัน  เมื่อสมาชิกแต่ละคนต่างก็มีที่มา มีพื้นฐานแตกต่างกัน  เมื่อมาทำงานร่วมกันย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้  องค์กรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงองค์กร เพื่อให้เกิดการทำงานแบบใหม่ๆ   ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จากประสบการณ์การทำงานที่เคยพบ  คือการขาดวินัยในการทำงาน  การไม่ตรงต่อเวลา  การอู้งานการนินทาหัวหน้า และการขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี  ดิฉันคิดว่าคนแบบนี้จะต้องมีอยู่ทุกองค์กร  และลองคิดดูว่าถ้าจำนวนของคนกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรนั้นจะเป็นอย่างไร                  เมื่อทุกคนมีนิสัยแบบ 3 ข.+ 1ต. (ขี้เกียจ   ขี้ขลาด (ไม่พูดต่อหน้า นินทาลับหลัง   ขัดแย้ง (มีความคิดอคติ ขัดแย้งกับคนอื่นอยู่เสมอ) )  ตกยุค (ตามยุคโลกาภิวัติไม่ทัน) มีค่านิยมแบบทำงานตามรายได้ที่ได้รับ  และมีวัฒนธรรมองค์กรแบบหัวหน้ากับข้าทาส  แล้วคงไม่เป็นผลดีต่อองค์กรนั้นๆ แน่ ถือว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด ขององค์กร                ดังนั้นองค์กรจึงควรมีการปรับองค์กร (Reengineering)โดยด่วน  โดยมีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด  และหาแนวทางการแก้ไข  ซึ่งจะต้องดูความพร้อมขององค์กร ผู้บริหาร ในการปรับตัว พัฒนาระบบขององค์กร (ผู้นำต้องเข้มแข็ง)  ศึกษากระบวนการในการแก้ไข  การทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนทุกหน่วยต้องช่วยกัน  ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง วัดความเปลี่ยนแปลงนั้นได้  การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กรโดยการให้ทุน 8 K’s  และทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนขององค์กร