ความเห็น 53717

Food Science/HR/2

นางสาวจุฑาวรรณ เทพลิบ
IP: xxx.246.67.26
เขียนเมื่อ 
กราบเรียนศ.ดร.จีระ  อาจารย์ยมและอาจารย์สมภพ   ดิฉันนางสาวจุฑาวรรณ  เทพลิบ   นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                จากที่ได้ดูการสัมภาษณ์ระหว่างศ.ดร.จีระและ  Mr.Hammer ในเรื่อง  “Re-engineering”  เป็นการปรับปรุงองค์กรให้พัฒนาขึ้น(อย่างรุนแรง)  เพื่อความพอใจของลูกค้า  Mr.Hammer  มีวิธีในการเปลี่ยนค่อนข้างรุนแรง  จากหน้ามือเป็นหลังมือ  แล้วค่อย ๆ ลดลง  แต่หากจะปรับปรุงนั้นไม่เพียงปรับปรุงเฉพาะระบบเท่านั้นแต่ยังต้องปรับบุคลากรในองค์กรให้พัฒนายิ่งขึ้นไป  โดยการฝึกอบรมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของโลกาภิวัตน์  ทั้งนี้การที่จะเปลี่ยนแปลงระบบได้จะต้องมีผู้นำที่เข้มแข็ง  วิสัยทัศน์กว้างไกลและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ ปรับกระบวนการในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะงานบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด                 ดิฉันชอบที่อาจารย์จีระสรุปไว้ว่า  วัฒนธรรมแตกต่างกันควรจะนำจุดแข็งของแต่ละอย่างนำมาปรับใช้ให้เข้ากัน  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ก็เหมือนกับการเลี้ยงเด็ก  หากนำข้อดีในการเลี้ยงแบบไทยและนำข้อดีในการเลี้ยงแบบตะวันตกมาผสมผสานกันก็จะได้เด็กที่ดีมีคุณภาพมาอีกชีวิตหนึ่ง                แต่สำหรับในเมืองไทยนั้นเป็นการยากที่จะยอมรับระบบ Re-engineering โดยทันทีเพราะคนไทยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  หากจำเป็นต้องเปลี่ยนจริง ๆ ต้องมีเห็นผลมาหักล้างความคิดเดิม ๆ ได้  เมืองไทยมีปรับปรุงไปบ้างแล้ว  ในความคิดของดิฉัน  คือระบบราชการ  ตัวอย่างเช่น  การไปทำบัตรประชาชนที่เขตเมื่อก่อนต้องรอตั้งครึ่งวัน  แต่เดี่ยวนี้ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จ          การนำ  Re-engineering  มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจด้านอาหาร  ก็คือ ความพอใจของลูกค้า  ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการอาหารแบบไหน  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ก็ควรปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะธุรกิจอาหารมีการแข่งขันสูง  ถ้าไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงก็อาจจะเสียโอกาสก็ได้                สำหรับการบรรยายของอาจารย์ยมเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของอาจารย์     ก่อนอื่นเราต้องรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง  ว่าปัญหาเกิดจากอะไร  เกิดจากตัวพนักงานหรือระบบในการทำงาน  จากนั้นเราก็หาแนวทางแก้ไข  เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด  แล้วก็ป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดขึ้นอีก  อดีตสอนให้เราเรียนรู้และจดจำแล้วไม่ควรประวัติศาสตร์(ที่ไม่ดี)ซ้ำรอยเก่า